Objectius estratègics

1. Reindustrializació intensiva en coneixement

1. Reindustrializació intensiva en coneixement

Recuperar la senda de creixement de la Comunitat Valenciana (1995-2007) a través d'un impuls a la seua reindustrialització, orientat cap a activitats productives intensives en coneixement, tecnològicament avançades, competitives internacionalment i que fomenten el desenrotllament dels servicis associats a elles, per a aconseguir en 2020 un pes de l'activitat industrial del 20% del PIB. Igualment, l'ocupació ha d'orientar-se cap a activitats tecnològiques i intensives en coneixement, sent el repte situar en els dits sectors al 45% dels ocupats de la regió.

2. Innovació estable y recognoscible internacionalment

2. Innovació estable y recognoscible internacionalment

Consolidar un entorn afavoridor de la innovació estable i recognoscible internacionalment, almenys en dos enfocaments complementaris: u, el definit per la presència de les empreses tractores de la regió en sectors consolidats (automoció, distribució, agroalimentari…); i dos, el d'un lloc atractiu per a la creació i desenrotllament d'empreses que reinventen en productes i servicis de major valor afegit per a l'ús i gaudi de les persones.  Així, el nostre desenrotllament empresarial innovador ha d'aconseguir l'any 2020 que, de cada 100 xicotetes empreses valencianes, almenys 20 tinguen més de 50 treballadors, i que la despesa en innovació empresarial en relació amb el PIB regional arribe al 2% i siga suportada majoritàriament per la iniciativa privada.

3. Consolidació del sector logístic

3. Consolidació del sector logístic

Aconseguir que el desenrotllament de la logística, recolzat en les TIC i en els sistemes avançats de gestió de la cadena d'aprovisionament i distribució, facilite que l'economia productiva de la Comunitat Valenciana puga mantenir, de forma estable en el temps, la taxa de cobertura de la seua balança comercial en un 120%.  Per a això s'haurà de consolidar un clúster logístic d'elevat nivell tecnològic capaç de situar a 20 empreses logístiques de la Comunitat Valenciana entre les 100 primeres d'Espanya

4. RRHH altament qualificats

4. RRHH altament qualificats

Proporcionar al teixit productiu una àmplia base de recursos humans altament qualificats amb les capacitats i competències exigides per la societat del demà, en el procés de formació de la qual, des del disseny fins a la seua execució, haja intervingut directament, reduint en 2020 la taxa de desocupació juvenil per davall del 30%, i l'índex de sobrequalificació d'universitaris i graduats de Formació Professional superior a percentatges inferiors al 25%.  Al mateix temps el personal dedicat a I+D ha de situar-se almenys en 10 per cada 1000 ocupats.

5. Millorar la transferència de tecnologia de universitats i centres d’R+D

5. Millorar la transferència de tecnologia de universitats i centres d'R+D

Atorgar molta més atenció a la transferència tecnològica en les universitats i centres productors d'I+D+i per a aconseguir un major interés en el finançament de les seues activitats i augmentar així la col·laboració pública-privada en este camp, de manera que en 2020 la taxa de retorn relativa en Horitzó 2020 arribe al 10% del total nacional o l'1% del total europeu.

6. Ser referència en el desenvolupament de materials i tecnologies de fabricació

6.Ser referència en el desenvolupament de materials i tecnologies de fabricació

Situar a la Comunitat Valenciana com a referent europeu en el desenrotllament de materials i tecnologies de fabricació que faciliten l'especialització competitiva de la manufactura regional, de manera que l'any 2020 la facturació dels agents del coneixement valencians (universitats, centres CSIC, OPI, Instituts Tecnològics) en estos àmbits tecnològics assolisca els 200 milions d'euros.